Rosario Kang Gawe Kiyat

Fr. Felix Kris Alfian

 

      Sawuse mlebet ing Pegunungan Linggoasri, daerah Pekalogan, sukune  Sarno keloro-loro amarga marginipun minggah  dhuwur sanget. Wonten ing ngriku, Sarno mlampah kaliyan Mas Tyo kang masipun saperlu madosi Dalemipun Pak Krisno ingkang kaleres Ramanipun.

      Cekak carios, Sarno lan Mas Tyo punika sampun dangu tebih kaliyan Ramanipun amargi Ramanipun inggih punika Pak Krisno tindak merantau ana ing Tlatah Jawi Tengah bagian kilen. Sarno lan Mas Tyo mboten mangertosi leresipun Daleme Pak Krisno, amargi dereng nate tindak mrika. Ing salah sawijining wekdal, tiyang kekalih wau nggadahi pengajeng-ajeng badhe tindak sowan ing Dalemipun Pak Krisno amargi ngraos kangen sanget kaliyan Ramanipun. Tiyang kekalih wau ugi nggadahi niyat bakal mlampah saking griyanipun ing daerah Pantura badhe ngidul ing Dalemipun Pak Krisno saperlu nguda kangen kaliyan Ramanipun lan ugi gadhah nazar, mbok bilih ketampi ing pakaryanipun ingkang enggal, bakal ngabaraken kaliyan Ramanipun kanthi mlampah tumuju ing Dalemipun Pak Krisno.

    Pitung dinten tiyang kekalih wau mlampah saking Pantura dumugi Dalemipun Pak Krisno lan wonten ing dinten kaping sekawan, tetiyang kalih wau dumugi ing Pegunungan Linggoasri daerah Pekalongan. Amargi sampun mlampah sekawan dinten, sukunipun Sarno keraos keloro-loro amargi marginipun minggah. Sarno matur kaliyan Mas Tyo “Mas, kula sampun mboten kiyat, mangga mang pirsani suku kula sampun abuh”. Mas Tyo nuli matur “ayo dik sedela maneh kok, kowe kudu kuwat, yo uwis ayo sembahyang Rosario bareng karo mlaku, le niteni nganggo driji wae yo”. Tiyang kekalih wau nuli mlampah kanti alon-alon amargi marginipun minggah ugi sukunipun Sarno abuh.

     Sabibaripun dalan minggah, panjenenganipun dumugi ing papan ingkang radi rata lan ngaso. Mas Tyo lajeng taken kaliyan Sarno “Piye Dhek, sikilmu wis mari to?” . Wangsulane adhine “Mantun pripun mas, malah langkung abuh gilo.” “Ya wis Dhek, leren sedhelo ning kene yo, mengko dibacutke meneh.” Wangsulane Mas Tyo. Sabibaripun ngaso lan karaos sampun cekap, tiyang kekalih wau nglajengaken lampah. “Ayo Dhek mlaku meneh, nyambi sembahyang Rosario meneh yo, kowe sik mimpin.” Ature Mas Tyo. Kanthi lambe mecucu lan ndremimil, Sarno mimpin Rosario kaliyan mlampah.

     Margi ingkang dipun lewati tiyang kekalih wau samsaya dangu malah samsaya abot lan minggah, punapa malih mboten wonten griyanipun warga. Dinten kalewat ndalu, tiyang kekalih wau taksih mlampah ing Pengunungan Linggoasri sinambi sembahyang Rosario lan ugi radi ajrih mbok bilih wonten punapa-punapa ing margi. “Kayane kowe wis kesel Dhik, leren yo.” Ature Mas Tyo. “Nggih mas, kula ugi sampun kesel.” Wangsulane Sarno. “Piye nek leren ning kana sik rada padang ana lampune?” Tetiyang kalih wau nuli lenggah ing papan ingkang radi padang sinambi mijeti sukunipun sarno ingkang loro.

     Wonten ing papan ingkang diagem ngaso, Sarno ngraos rada emosi “Mas, jane ngopo to awak dhewe kudhu mlaku kaya ngene, ora ana gunane mas, mung gawe lara sikil tok. Ngerto ngono aku biyen ora melu, wong sik oleh gawean kowe malah aku sik repot!”. Atur wangsulane Mas Tyo “Uwis sabar, ayo sembahyang Rosario meneh”. Kanthi nesu Sarno mangsuli “Rosario piye wis bola-bali sembahyang yo ra ana mupangate, sikilku tetep wae lara, gek omahe Bapak yo embuh ngendi”. Tetiyang kalih wae pada neng-nengan amargi Sarno radi emosi.

    Ing tengah-tengahing swasana ingkang neng-nengan, mak mbedunduk saka sabrang margi, wonten wong edan ingkang mlampah tumuju ing tiyang kalih punika. Tiyang kekalih wau jan-jane radi mboten nggagas, ananging samsaya caket, Sarno radi wedhi. Sarno nuli ngajak kang masipun mlayu “Mas, aku wedhi ki karo wong edan, ayo mlayu.” . Saking wedhinipun, tetiyang kalih wae mlayu sakbanter-banteripun. Sakbibaripun mlayu radi tebih, Sarno nuli sadhar kok dheke isa-isane mlayu “loh mas, bukane sikilku lara ya, kok aku iso mlayu yo, loh kok wis ora kerasa lara meneh ya.” Kanthi cekikak-cekikik mbayangaken kedaden wau kaliyan wong edan, Mas Tyo paring pitutur kaliyan Sarno “Lha iyo kuwi Dhek sik jenenge kekiyataning donga, kuwi kenapa aku ngajak kowe tekun anggone sembahyang Rosario, Gusti mesti paring dalan ingkang sae, gilo rak yo ora nyangka ta sikilmu mari gara-gara wong edan.”  Sarno nuli sadhar bab kekayataning donga.

     Tetiyang kekalih wau saged mungkasaken lampahipun ing sinten kapitu kanthi sembahyang ingkang tekun lan saged nuweni Dhalemipun Pak Krisno Ramanipun. Tetiyang kekalih wae nyariosaken sedaya prastawa ingkang kalampah salamining perjalanan. Pak Krisno ngraos bangga kalian lare-larenipun lan tetiyang kekalih wau diemong, diparingi papan ingkang kepenak lan tetedhan ingkang enak. Tetiyang kekalih wau kesupen kaliyan keselipun amargi ngraos bangga saged ngampahi perjalananipun kanthi sembahyang lan saged nuweni Dhalemipun Pak Krisno Ramanipun. Tiyang kekalih wae sadhar awit saking sembahyang Rosario, sageda kiyat nglampahi tantangan ingkang mboten gampil punika amargi Gusti tansah amberkahi lan ngamping-ampingi.

“Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita.”

Yoh 16: 20

     Ketika mencintai harus siap terasakiti, karena saat itulah kita dilatih tentang pengorbanan. Sukacita penuh dalam mencintai bukan saat merasakan nikmat dan sukacitanya saja, tetapi harus mau menerima penderitaan-Nya. Cerpen di atas menggambarkan perjalanan 2 orang bernama Sarno dan Mas Tyo. Mereka berdua mulai tergoncang imannya karana Tuhan tak kunjung mengabulkan permohonannya. Namun, dengan kesetiaan, Tuhan mengabulkan doa mereka dengan cara-Nya. Ya… terkadang kita bertanya, kenapa ya Tuhan tidak mengabulkan doaku, kenapa ya aku malah menderita, padahal aku telah berbuat baik, padahal aku telah berderma. Tapi kenapa aku menderita? Ya.. dengan cara-Nya, Tuhan memiliki rencana baik atas diri kita. Setialah dalam penderitaan, di sana kita akan menemukan makna cinta yang mendalam dan lebih bermakna baik bagi diri sendiri, bagi sesama dan bagi Tuhan. Selamat bermenung. Siapkah aku menderita bagi Tuhan dan sesamaku? Temukan karya baik Allah dalam penderitaan yang kita alami. Wasalam. (@_wargasekitar)

*Cerpen dikutip dari Majalah UTUSAN bulan November 2018

oleh Felix Kris Alfian

 

 

 

Switch Language >>